Dagordning för årsmöte 2017

Dagordning för årsmöte i Estrid Ericsons vänner
18 september 2017

1. Årsmötet öppnas

2. Val av årsmötesordförande

3. Årsmötesordförandens val av protokollförare

4. Val av medlem att utöver ordföranden justera protokollet/rösträknare

5. Fråga om årsmötet blivit utlyst på rätt sätt

6. Fastställande av dagordningen

7. Fastställande och godkännande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Fastställande av medlemsavgift för 2017/2018 (1 sept-31 aug)

14. Val av styrelseledamöter för två år

15. Val av revisorssuppleant för två år

16. Val av valberedning för två år

17. Behandling av inkomna motioner

18. Övriga ärenden

19. Årsmötet avslutas