Dagordning

Kallelse till ordinarie årsmöte 2023 i den ideella föreningen Estrid Ericsons Vänner

Tid:    Tisdag den 3 oktober 2023 klockan 18.00

Plats: KB, Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, Stockholm

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av årsmötesordförande
 3. Årsmötesordförandes val av protokollförare
 4. Val av medlem att utöver årsmötesordförande justera protokollet tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande och godkännande av röstlängd
 8. a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse b) Föredragning av styrelsens ekonomiska redovisning (balans-och resultaträkning)
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av balans-och resultaträkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2023/2024
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val till valberedning
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 19. Övriga ärenden
 20. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna!

Stockholm den 7 september