Årsmöte

Föreningens årsmöte brukar äga rum i så nära anslutning som möjligt till Estrid Ericsons födelsedag den 16 september. För att vi ska hinna med bokslut och revision brukar detta normalt ske under den första halvan av oktober.

Kallelse till ordinarie årsmöte 2021 i den ideella föreningen Estrid Ericsons Vänner!

Tid:      Måndag den 18 oktober kl 18.00

Plats:  ABF huset, Katasalen, Sveavägen 41, Stockholm (Våningsplan 1)

Förslag till dagordning

  1. Årsmötet öppnas
  2. Val av årsmötesordförande
  3. Årsmötesordförande val av protokollförare
  4. Val av medlem att utöver årsmötesordföranden justera protokollet tillika rösträknare
  5. Fråga om årsmötet blivit utlyst på rätt sätt                                                                                                         
  6. Fastställande av dagordning
  7. Fastställande och godkännande av röstlängd
  8. a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

b) Föredragning av styrelsens ekonomiska redovisning (balans- och resultaträkning)

         9.    Föredragning av revisionsberättelse

       10.    Fastställande av resultat- och balansräkning

       11.    Beslut om resultatdisposition

       12.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

       13.    Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021/2022

       14.    Val av styrelseledamöter

       15.    Val av styrelseordförande

       16.    Val av revisor och revisorssuppleant

       17.    Val till valberedning

       18.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

       19.    Övriga ärenden

       20.    Årsmötet avslutas

Varmt välkomna!

Stockholm den 22 september 2021

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för föreningen Estrid Ericsons Vänner år 2020/21

Under året har föreningen haft följande förtroendevalda

Styrelse

Dorrit Englund, ordförande

Pia Bruun, kassör

Gun Sundlöf, sekreterare

Beatrice von Morvay, ledamot

Revisorer
Gull Axén, revisor

Gunilla Raaschou, revisorssuppleant

Valberedning

Nils B Ericsson, sammankallande

P G Ylander, ledamot

Marianne Neck, ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020/21 haft fyra protokollförda möten.

All öppen mötesverksamhet har legat nere under året. Vi har kommunicerat nyheter och intressanta tips med medlemmarna via åtta separata mailutskick.

Föreningens årsmöte hölls 2020 11 16 digitalt, via Zoom och i enlighet med den tillfälliga lagen för att underlätta för årsstämmor under pandemitid.

Medlemsavgiften har varit oförändrad under ett flertal år och uppgår till 200 kronor, dock bestämdes på årsmötet att ingen årsavgift skulle tas ut för verksamhetsåret 2020/21.

Under året har föreningens hemsida uppgraderats och utvecklats såväl estetiskt som tekniskt med historik, bloggar och länkar.

Styrelsen i september 2021