Vår integritetspolicy

Logotype för föreningen Estrid Ericsons vänner föreställande en stiliserad brosch

För att kunna administrera medlemskap, informera och bjuda in till de aktiviteter föreningen genomför har vi ett medlemsregister som ligger i ekonominsystemet ”Visma förening”. Integritetspolicyn beskriver vilka uppgifter föreningen samlar in och hur vi hanterar dem.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Namn, adress, telefon, e-post samt inträdesår. Om man inte vill lämna dessa uppgifter kan man inte bli medlem. I samband med våra aktiviteter produceras också en deltagarförteckning som dock endast upptar namn.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem. Vid avslutat medlemskap raderas uppgifterna så snart som möjligt och senast vid verksamhetsårets slut.

Delning av uppgifter?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till annan utan ditt uttryckliga samtycke. Naturligtvis kan du själv begära ut den information vi har om dig.

Enligt GDPR är det föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras.

Har du några frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss i styrelsen