Stadgar

Logotype för föreningen Estrid Ericsons vänner föreställande en stiliserad brosch

Stadgar för den ideella föreningen Estrid Ericsons Vänner (EEV), organisationsnummer 802447-0620. Stadgarna reviderades vid årsmötet 2015-10-05. Dessa stadgar ersätter samtliga tidigare versioner av stadgarna.

Här kan du läsa mer om föreningen

 1. Föreningens firma
  Föreningens firma är Estrid Ericsons Vänner.
 2. Föreningens ändamål
  Föreningens ändamål är att sprida kännedom om Estrid Ericsons liv och gärning och därigenom hålla intresset för hennes kulturarv levande.  Föreningen skall bidra till spridandet av kunskaper om hennes konstnärskap och entreprenörskap och vara ett ”fortbildningssällskap”. Föreningen anordnar möten och andra aktiviteter kring olika teman med anknytning till Estrid Ericson och andra utövande designers under samma tid som hennes. Föreningen söker även uppmärksamma nutida designers som verkar i Estrid Ericsons anda.Föreningen är fristående från verksamheten vid Svenskt Tenn
 3. Säte
  Föreningens säte skall vara Hjo. Föreningens adress är densamma som kassörens adress.
 4. Medlemsskap
  Föreningen är öppen för alla och nya medlemmar kan inväljas när som helst under året. Styrelsen beslutar om medlemskap. Medlem betalar årligen den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.
 5. Föreningens styrelse
  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlar föreningens löpande angelägenheter.  Styrelsen verkställer av årsmötet fattade beslut och handhar föreningens ekonomiska angelägenheter. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte och mandattiden är tiden intill andra ordinarie stämma efter det år ledamot utses (två års mandattid). Val sker så att halva styrelsen väljs varje år. Antalet styrelsemedlemmar fastställs till lägst fyra och högst sex ledamöter. Styrelsen är beslutsför vid närvaro av tre ledamöter. Ordförande har utslagsröst. Årsmötet utser ordföranden. I övrigt beslutar styrelsen själv om arbetsfördelning och arbetsformer. Inom styrelsen skall utses en kassör. Kassör och ordförande är firmatecknare var för sig.
 6. Föreningens årsmöte
  Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, om möjligt i anslutning till Estrid Ericsons födelsedag den 16 september. Årsmötet beslutar om föreningens ändamål, stadgar, medlemsavgift, upplösning av föreningen och andra betydande frågor, som styrelsen hemställer om årsmötets beslut i. Vid årsmötet utses styrelse, ordföranden, revisor, revisorssuppleant och valberedning för en tid av två år. Skriftlig kallelse till stämman skall utsändas till medlemmarna senast två veckor i förväg och material senast en vecka i förväg. Medlemmarna i föreningen är välkomna att skriftligen inkomma med motioner till stämman inom tid före stämman som styrelsen anger i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av årsmötesordförande
3. Årsmötesordförandes val av protokollförare
4. Val av medlem att utöver årsmötesordföranden justera protokollet tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötet blivit utlyst på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande och godkännande av röstlängd
8. a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. b) Föredragning av styrelsens ekonomiska redovisning (balans- och resultaträkning)
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av medlemsavgiften
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordföranden
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
19. Övriga ärenden
20. Årsmötet avslutas

Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorer finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 1.  Rösträtt
  Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
 2.  Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid årsmöte
  Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val, om någon begär att det skall vara sluten omröstning.
  Beslut fattas, såvida inte dessa stadgar föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 3.  Regler för ändring av stadgarna
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna kan ges av såväl medlem som styrelsen.
 4.  Ekonomisk redovisning
  En ideell förening har ingen formell bokföringsskyldighet. En ekonomisk redovisning av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder och eget kapital föreläggs årsmötet årligen. Föreningen är registrerad hos Skatteverket med organisationsnumret 802447-062. Föreningens budgetår löper från 1 september till 31 augusti. Utsedd revisor skall granska föreningens räkenskaper.
 5. Utträde
  Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 6.  Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till av årsmötet vald lämplig stiftelse för stipendier till unga konstnärliga entreprenörer i Estrid Ericsons anda.